PEG logo
  • Ewch i’n safleoedd rhwydweithio cymdeithasol
  • facebook
  • twitter

Ystadegau, Strategaethau a Pholisïau


Ar y dudalen yma cewch wybodaeth am y strategaethau a pholisïau cenedlaethol a rhanbarthol sydd yn weithredol yng Ngwynedd.

Os hoffech wybodaeth bellach neu ystadegau penodol, ewch i: Ystadegau a Gwybodaeth Ddefnyddiol

Strategaethau a Polisiau

Os ydych yn chwilio am ddogfennau y mae Partneriaeth Economaidd Gwynedd wedi eu cyhoeddi, ewch i: Dogfennau'r Bartneriaeth

Cenedlaethol
Arrow_Partnership Rhaglen Adnewyddu yr Economi (Llywodraeth Cynulliad Cymru)
Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi cyhoeddi dogfen bolisi newydd a fydd yn amlinellu'r cyfeiriad ar gyfer adnewyddu'r economi yng Nghymru i'r dyfodol.
Arrow_Partnership
Cynllun Gofodol Cymru (Llywodraeth Cynulliad Cymru)
Cynllun Gofodol Cymru yw'r ddogfen sy'n gosod allan amcanion Llywodraeth Cynulliad Cymru i gyrraedd y targedau sydd wedi eu hadnabod yn eu rhaglen ddatblygu ar gyfer Cymru: Cymru'n Un (Llywodraeth Cynulliad Cymru)
Arrow_Partnership Strategaethau Cymunedol Cenedlaethol (Llywodraeth Cynulliad Cymru) Bwriad y strategaeth gymunedol yw dwyn ynghyd bawb a all gyfrannu at ddyfodol y cymunedau sydd o fewn ardal yr awdurdod lleol, cytuno ar flaenoriaethau allweddol ar gyfer yr ardal honno a bwrw ati i’w cyflawni mewn partneriaeth.
Arrow_Partnership Polisi Cynllunio Cenedlaethol (Llywodraeth Cynulliad Cymru) Mae cynllunio defnydd tir mewn ffordd effeithiol yn cyfrannu at ddatblygiad economaidd cadarn, at gadw asedau naturiol ac at wella ansawdd bywyd unigolion a chymunedau.
Arrow_Partnership Ardaloedd Adfywio Strategol (Llywodraeth Cynulliad Cymru) Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi adnabod pump Ardal Adfywio Strategol yng Nghymru. Trwy ddefnyddio’r dull hwn, y gobaith yw gweld canlyniadau o fuddsoddi lleol i fynd i'r afael â methiant y farchnad a materion ecwiti nad ydynt wedi'u cynnwys mewn polisïau cenedlaethol.
Rhanbarthol / Lleol
Arrow_Partnership Cynllun Cyflogaeth Meirionnydd (Cyngor Gwynedd)
Mewn ymateb i'r her sy'n wynebu economi Meirionnydd - yr ergyd ddisgwyliedig i economi'r ardal yn dilyn cwblhau gwedd gyntaf dadgomisiynu safle Atomfa Trawsfynydd a thoriadau'r sector gyhoeddus - mae Cynllun Cyflogaeth Meirionnydd wedi ei ddatblygu i gynnig ymateb cynhwysfawr a chydlynol i anghenion yr ardal heddiw ac ar gyfer y dyfodol.
Arrow_Partnership
Gwynedd ar y Cyd
Gwynedd ar y Cyd yw'r Bartneriaeth sydd gyda cyfrifoldeb dros Strategaeth Gymunedol y Sir, lle mae prif sefydliadau Gwynedd yn cydweithio i wella bywydau pobl y Sir.
Arrow_Partnership Strategaeth Sgiliau Gwynedd a Môn Hwn yw'r strategaeth leol ar gyfer datblygu sgiliau, mewn ymateb i'r agenda polisi sgiliau Cymru. Addysg a Sgiliau (Llywodraeth Cynulliad Cymru)
Rhannwch y dudalen hon gyda'ch ffrindiau:


 

Llwyddo Yng Ngwynedd

Gwynedd Ar Y Cyd / Gwynedd Together Cyngor Gwynedd / Gwynedd Council Partneriaeth Twristiaeth Gogledd Cymrul / Tourism Partnership Wales Partneriaeth Twristiaeth Canolbarth Cymru / Tourism Patnership Mid-Waes Hyrwyddo'r Iaith Gymraeg yng Nghwynedd / Promoting the Welsh language in Gwynedd Bwrdd Yr Iaith Gymraeg - The Welsh Language Board Leader LCC / WAG